PFZW verkoopt 114 olie- en gasbedrijven, maar voortgang klimaatplan roept vragen op

03 november 2022

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelde in februari 2022 te stoppen met beleggen in fossiele energiebedrijven die geen klimaatplannen hebben die voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. De Eerlijke Pensioenwijzer reageerde daar toen kritisch op. Eerder deze week publiceerde PFZW een update. Hoe staat het met de plannen van PFZW? Maken ze waar wat ze beloofden? En is dat genoeg? Lees het hieronder.

Onze reactie op de voornemens van februari dit jaar legden we naast een brief die de Eerlijke Geldwijzer in juli 2021 schreef aan PFZW en enkele andere financiële instellingen. Daarin vroegen we het volgende:

  1. Breng alle investeringen en leningen in lijn met het 1,5 graad doel uit het Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Stel concrete tussendoelen voor CO2-reductie voor 2025, 2030 en 2040.
  3. Stop per direct met de financiering en verzekering van projecten voor nieuwe fossiele infrastructuur en steenkool-, olie- en gaswinning.
  4. Maak een plan om te stoppen met de huidige financieringen in de fossiele industrie.
  5. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

In februari waren we al kritisch: we vonden dat wat PFZW beloofde te vaag, te weinig en te langzaam was. Is wat PFZW nu doet wel in lijn met deze 5 punten? We lopen het na:

1. 1,5 graad
We vonden in februari dit jaar dat PFZW bedrijven veel te veel tijd gaf om aan ‘Parijs’ te voldoen. Bedrijven kregen namelijk tot 2024, terwijl het Verdrag van Parijs al bestaat sinds 2015. PFZW geeft nu aan dat van 11% van de fossiele beleggingen (114 bedrijven) inmiddels afscheid is genomen, met 25% van de beleggingen (13 bedrijven) wordt ‘intensieve dialoog’ gevoerd. Het valt ons op dat onduidelijk is wat er met de resterende 64% van de fossiele beleggingen wordt gedaan. PFZW zou dat moeten verhelderen. En: het blijft zo dat die 13 bedrijven, 7 jaar na Parijs, nog altijd de tijd krijgen om ‘aan Parijs te voldoen.’ Dat duurt te lang.

2. Concrete tussendoelen
Op dit punt is er iets verbeterd: PFZW heeft een reductiedoel (p.5) voor CO2 gesteld van 50% reductie in 2030, ten opzichte van 2019. Dat doel geldt voor aandelen, obligaties en onroerend goed. Eerder was dat een reductie van 30% in 2025, die alleen gold voor aandelen. Dit is dus een duidelijke aanscherping. Wel missen tussendoelen: er is nu alleen een doel voor 2030 en 2050 (voor 2050 is dat ‘net zero’). Ook levert PFZW nu een concrete tijdslijn aan met doelen van de gesprekken met fossiele bedrijven. Die tijdslijn is echter te ruim: bedrijven krijgen tot eind dit jaar om zich te committeren aan ‘Parijs’.

3. Stop nieuwe olie- en gas projecten
Hier is niets veranderd: PFZW geeft nog steeds aan dat het ‘zich zal richten op het voorkomen van investeringen in de exploratie van nieuwe fossiele energiebronnen.’ Dat is een veel te zwak commitment. De formulering is uiterst vaag en laat veel ruimte. We weten nu dat bedrijven als Shell en Total, mét hun uitbreidingsplannen, nog niet door PFZW worden uitgesloten. PFZW belegt in deze bedrijven respectievelijk 315 en 258 miljoen euro. Dat is zeer zorgelijk: zelfs het International Energy Agency stelt dat nieuwe olie- en gasprojecten de aarde in gevaar brengen.

4. Plan
Ook hier is niets veranderd: PFZW heeft wel een plan om te stoppen met financiering van fossiele bedrijven die geen plannen hebben die compatibel zijn met het Akkoord van Parijs, maar niet om te stoppen met alle financiering in de fossiele industrie. PFZW geeft aan te geloven dat de 13 fossiele bedrijven waarmee het in gesprek gaat een ‘voorbeeldfunctie’ kunnen vervullen bij de energietransitie. Het is jammer dat we niet weten met welke 13 bedrijven PFZW precies in gesprek is. Gezien de beleggingen lijkt het waarschijnlijk dat bedrijven als Shell en Total daarbij horen. Er zijn ernstige twijfels over of deze bedrijven zo’n voorbeeldfunctie inderdaad kunnen vervullen. Het plan van PFZW om te stoppen met de fossiele industrie staat of valt met het geloof dat deze bedrijven echt een rol van betekenis spelen in de energietransitie.

5. Rapporteer transparant
In februari schreven we dat het niet duidelijk was of, en zo ja, hoe PFZW zou gaan rapporteren over de nu genomen maatregelen. Het is bemoedigend dat PFZW nu vrij uitgebreid rapporteert over de stappen die het fonds heeft gezet. Het is wel jammer dat onduidelijk is met welke 13 bedrijven PFZW precies in gesprek gaat. Dat maakt het voor deelnemers onmogelijk om te volgen wat PFZW doet op dit vlak. We roepen PFZW dan ook op om openbaar te maken met welke 13 bedrijven het in gesprek is naar aanleiding van de plannen die het fonds in februari 2022 publiceerde.

Conclusie
Het is goed dat PFZW rapporteert over hoe het de plannen van februari dit jaar uitvoert. Aan die plannen zelf mankeerde met name de urgentie. Dat blijft zo. PFZW geeft grote uitstoters van CO2 veel te veel tijd om te doen wat ze al lang hadden moeten doen. Die tijd is er niet. PFZW heeft 114 bedrijven uitgesloten, en gaat met 13 in ‘intensieve dialoog’. Wij vragen PFZW om:

  • Duidelijk te maken met welke 13 bedrijven het in gesprek gaat, zodat deelnemers dat kritisch kunnen volgen.
  • Te verhelderen wat het fonds doet met de 64% aan fossiele beleggingen waarover nu niet wordt gerapporteerd.
  • Transparant te zijn over in welke bedrijven het fonds het vrijgekomen geld investeert.